دستگاه آج کوبه ای - گل‌آرا

دستگاه آج کوبه ای

دستگاه آج کوبه ای یا آج مفتول با سری چرخان جهت آج زنی مفتول و لوله های توپر با سطح مقطع های متفاوت.

قطر مفتول از ۵۰ میکرون تا ۳ میلیمتر